Dyrektywa 2016/943 ujednolica i zwiększa skuteczność ochrony prawnej informacji niejawnych na poziomie całej Unii, zapewniając warunki sprzyjające innowacjom.

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem („dyrektywa”) jest w szczególności umożliwienie nawiązywania współpracy transgranicznej między podmiotami inwestującymi w badania i rozwój. Po wdrożeniu dyrektywy, przedsiębiorcy uzyskają bardziej efektywne narzędzia ochrony swoich tajemnic technologicznych nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych państwach Unii.

Choć Dyrektywa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa bardzo podobnie do polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wprowadza szereg istotnych rozwiązań, które wpłyną na dotychczasowe regulacje ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce.

Poufne informacje będą mogli chronić nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ochroną będą objęte informacje posiadające nie tylko rzeczywistą, ale i potencjalną wartość gospodarczą.

Naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa będzie niezgodne z prawem jej pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie, co oznacza, że roszczenia z tego tytułu będzie można kierować do każdej osoby, która bez zgody posiadacza niejawnych informacji nabyła je w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi lub naruszyła umowny obowiązek poufności. Dyrektywa rozszerza więc ochronę właściciela tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dyrektywa jednoznacznie przesądza o tym, iż wykorzystaniem cudzego poufnego know-how jest także produkowanie, oferowanie czy importowanie towarów.

Dyrektywa wprowadza jednak liczne wyjątki wyłączające bezprawność naruszenia. Za usprawiedliwione uznaje się m.in. wszelkie praktyki naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa, które w danych okolicznościach są zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi, a także działania podjęte w celu wykonywania prawa do wolności wypowiedzi, czy w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia lub działania z naruszeniem prawa (sygnaliści, whistleblowers).

Istotne z punktu widzenia przedsiębiorców mogą okazać się gwarancje procesowe zachęcające posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Przede wszystkim dzięki nowej regulacji produkty oparte na bezprawnie przejętej technologii będą mogły podlegać zajęciu na czas procesu, a w wyniku postępowania – zniszczeniu (lub przeznaczeniu na cel charytatywny) i wycofaniu z rynku. Natomiast samo postępowanie w sprawie o naruszenie niejawnego know-how, na należycie uzasadniony wniosek, będzie prowadzone z wyłączeniem jawności i ograniczeniem dostępu do akt podmiotom trzecim.

Czas na implementację dyrektywy do porządków krajowych mija 9 czerwca 2018 r. Warto jednak już teraz zabezpieczyć swoje know-how, aby w przyszłości bardziej skutecznie egzekwować jego ochronę.

 

____________________________

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • dyrektywa 2016/943 w sprawie w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) /link pl i ang/;
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

O autorze

Absolwentka prawa, entuzjastka prawa własności intelektualnej, które – jej zdaniem – nie pozwala na nudę i rutynę, ponieważ każdy problem wymaga kreatywnego i indywidualnego podejścia. Sprawy, z którymi spotyka się na co dzień, łączą w sobie aspekty na pozór odległych od siebie dziedzin prawa, techniki i nauki, a to z kolei pozwala na ciągły rozwój zawodowy. Agata lubi wyzwania – dlatego lubi IP. Szczególnie interesuje się problematyką ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz znakami towarowymi.