W wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w dniu 1 stycznia 2017 r. produkty żywnościowe są oznakowane znakiem graficznym „Produkt polski”. Wskazuje on pewne i jednoznaczne informacje zarówno dla produktów nieprzetworzonych, jak i dla produktów przetworzonych.

W przypadku produktów nieprzetworzonych (w rozumieniu Rozporządzenia nr 852/2004) – oznaczenie może być stosowane, gdy produkcja podstawowa tego produktu (w rozumieniu Rozporządzenia nr 178/2002) odbyła się na terytorium Polski.

Dodatkowy wymóg został ustanowiony dla mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso. W przypadku mięsa, producent będzie mógł oznaczyć je jako „Produkt polski”, wyłącznie wtedy, gdy, poza miejscem produkcji w Polsce, zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych w Polsce, których chów i ubój również odbywał się na terenie kraju. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, inne niż mięso (tj. mleko czy jaja), producenci będą mogli oznaczać je jako „Produkt polski” wtedy, gdy zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terenie Polski.

Z kolei, produkt przetworzony będzie mógł zostać oznaczony jako „Produkt polski” tylko wtedy, gdy został wyprodukowany na terytorium Polski oraz został on wytworzony z polskich składników.

Ustawodawca wskazuje, że wszystkie składniki muszą spełniać wspomniane warunki dla produktów nieprzetworzonych, określonych w art. 7b ust.1 ustawy, a więc np. przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, inne niż mięso (np. mleko, jaja), producenci będą mogli oznaczać je jako „Produkt polski”, wówczas, gdy zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terenie Polski.

Ustawa określa, że jeżeli do produkcji artykułu przetworzonego użyto innych składników aniżeli wyłącznie polskie, to łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji. Ustawa przewiduje, że możliwość użycia zagranicznych składników istnieje wyłącznie wówczas, gdy nie można ich zastąpić takimi, które spełniają warunki określone dla produktów nieprzetworzonych wyprodukowanych w Polsce.

 

___

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, ze zm.);
  • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1).

O autorze

Marta Banyk - prawnik z zespołu prawa zamówień publicznych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W zakresie własności intelektualnej zajmuje się w szczególności tematyką naruszenia praw do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz chronionych odmian roślin, a także zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.