Odpowiednie konstruowanie przekazów marketingowych, uwzględniających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, samoregulację i orzecznictwo, stanowi duże wyzwanie dla branży reklamowej. Dostrzec można trend do wzmacniania poziomu ochrony zdrowia konsumentów, czego przykładem są inicjatywy środowiskowe oraz projektowane i wprowadzone zmiany w prawie powszechnie obowiązującym.

Zgodnie z projektem nowelizującym ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zakaz reklamy i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze ma zostać wydłużony i obowiązywać w godz. 6.00-23.00 (wcześniej zakaz obowiązywał do godz. 20.00). Tym samym ustawodawca pragnie powrócić do rozwiązań istniejących przed dniem 12 września 2002 r., co zgodnie z rokowaniami w największym stopniu będzie oddziaływać na wpływy reklamowe telewizji.

W polskim systemie prawnym pojawiło się również nieznane wcześniej ograniczenie przedmiotowe tj. zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium (art. 4 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium), w szczególności:

  1. w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
  2. na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
  3. w środkach usług informatycznych.

W razie złamania opisanego powyżej zakazu, Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nałożyć karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 50.000 zł na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium (art. 8 ust. 1 pkt 3). Zgodnie z założeniami, wprowadzone ograniczenie ma zapewnić korzystny wpływ na zdrowie społeczeństwa poprzez minimalizację zachorowalności na nowotwory skóry, w tym przede wszystkim czerniaka złośliwego.

Nie można również zapominać o aktach samoregulacyjnych, wprowadzających stosowne ograniczenia.

Opublikowane pod koniec listopada 2017 r. dane wskazują, że doszło do zmniejszenia liczby spraw rozpatrywanych przez Komisję Etyki Reklamy. Stanowić ma to przede wszystkim efekt przyjęcia porozumienia dotyczącego żywności.

Liberalizację ograniczeń przedmiotowych można zaobserwować w obszarze gier hazardowych – nowelizacja z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw doprowadziła do złagodzenia zakazu reklamy.

____

Sprawdź do czego się odwołujemy: