Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2283 w sprawie nowej żywności jej wprowadzanie na rynek Unii oraz stosowanie w żywności lub na żywności jest możliwe, o ile uzyskano stosowne zezwolenie, a nowa żywność została uwzględniona w unijnym wykazie ustanowionym Rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2017/2470. Rozporządzeniami wykonawczymi nr 2018/460, 2018/461, 2018/462, 2018/469 z dnia 20 marca 2018 r. dokonano pierwszej aktualizacji unijnego wykazu.

Zezwolenie na wprowadzenie  nowej  żywności i  uwzględnienie jej w unijnym wykazie może polegać na dodaniu nowej żywności albo jej skreśleniu, a także dodaniu, skreśleniu lub zmianie specyfikacji, warunków stosowania, dodatkowych szczegółowych wymogów w zakresie etykietowania lub wymogów w zakresie monitorowania po wprowadzeniu na rynek związanych z wpisaniem nowej żywności do unijnego wykazu (por. art. 9 ust. 2 Rozporządzenia 2015/2283).

Procedura wydawania zezwoleń (por. art. 10-12 Rozporządzenia oraz art. 14-18 Rozporządzenia w zakresie tradycyjnej, posiadającej historię bezpiecznego stosowania żywności z państw trzecich) kończy się przyjęciem aktu wykonawczego przez Komisję Unii Europejskiej.

W minionym miesiącu doszło do pierwszej aktualizacji unijnego wykazu nowej żywności.

Zezwolono na wprowadzenie do obrotu:

  1. wyciągu z korzeni trzech ziół (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai) na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/469 z dnia 21 marca 2018 r. (wskazuje się, że żywność może znaleźć zastosowanie w szczególności w suplementach przeznaczonych dla kobiet po menopauzie, przy czym etykietowanie powinno uwzględniać oświadczenie, że suplementów nie powinna spożywać osoba, u której stwierdzono alergię na seler);
  2. florotanin z Eclonia cava na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/460 z dnia 20 marca 2018 r. (wskazuje się, że żywność może znaleźć zastosowanie jako przeciwutleniacz, przy czym etykietowanie powinno uwzględniać oświadczenie, że suplementów nie powinny spożywać pewne określone grupy osób np. osoby z chorobą tarczycy).

Ponadto rozszerzono zastosowanie:

  1. wyciągu bogatego w taksyfolinę na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/461 z dnia 20 marca 2018 r. (wskazuje się, że żywność może znaleźć zastosowanie jako przeciwutleniacz, a rozszerzenie zastosowania dotyczy zarówno zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego);
  2. l-ergotioneiny na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/462 z dnia 20 marca 2018 r. (wskazuje się, że żywność może znaleźć zastosowanie jako przeciwutleniacz, a rozszerzenie zastosowania dotyczy zarówno zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego).

Podkreślić należy, iż wydanie Rozporządzeń wykonawczych nie doprowadziło do automatycznego ujednolicenia wykazu w ramach Rozporządzenia 2017/2470. Oznacza to, że uzyskanie pełnego obrazu na jaką nową żywność udzielono zezwolenia i którą uwzględniono w wykazie, możliwe jest dopiero po weryfikacji załącznika do Rozporządzenia 2017/2470 oraz ewentualnych, kolejnych Rozporządzeń wykonawczych (jest to możliwe np. za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej).

Za pośrednictwem strony KE można śledzić również aktualnie rozpoznawane wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności.

 

____

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 link;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności link;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/469 z dnia 21 marca 2018 r.  zezwalające na wprowadzenie do obrotu wyciągu z korzeni trzech ziół (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 link;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/460 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na wprowadzenie do obrotu florotanin z Eclonia cava jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 link;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/461 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania wyciągu bogatego w taksyfolinę jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 link;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/462 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania L-ergotioneiny jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 link.