Już od 1 stycznia 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące wprowadzania do obrotu tzw. „nowej żywności”. Z tym dniem wejdzie bowiem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności.

Nowa żywność to żywność lub jej składniki, które nie były spożywane w UE na znaczną skalę przed 15 maja 1997 r. To właśnie z tym dniem weszło w życie pierwsze unijne rozporządzenie dotyczące nowej żywności (rozporządzenie nr 258/97). Na mocy wskazanej regulacji za nową żywność uznano nie tylko żywność wytworzoną za pomocą nowych procesów produkcji, a więc dotąd niespotykaną (jak np. drożdże piekarskie poddane promieniowaniu UV w celu zwiększenia zawartości witaminy D), ale również taką, która spożywana była od wieków w innych rejonach świata (jak np. nasiona chia).

Ogólne kryteria definicji nowej żywności pozostaną niezmienione. Za novel food nadal uznamy żywność nowoopracowaną, innowacyjną, wyprodukowana za pomocą nowych technologii, a także tą pochodzącą z państw trzecich w przypadku, gdy udowodniona została historia bezpiecznego jej stosowania. W związku ze zmianami naukowo-technologicznymi, które zaszły od 1997 r., konieczne było jednak skorygowanie, doprecyzowanie i uaktualnienie kategorii żywności będącej nową żywnością. Ustawodawca unijny uznał m.in. iż kategorie te powinny objąć m.in. owady i ich części oraz żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej strukturze molekularnej.

Najistotniejszą zmianą jest uproszczenie funkcjonujących procedur wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu nowej żywności.

Dotychczas największym problemem podmiotów działających na rynku spożywczym było długotrwałe oczekiwanie na decyzję w przedmiocie zezwolenia na wprowadzanie nowej żywności do obrotu. Sprawność i przejrzystość ma zostać poprawiona poprzez wprowadzenie terminów na ocenę bezpieczeństwa i procedurę wydawania zezwoleń.

Wnioski dotyczące nowej żywności będą rozpatrywane przez Komisję Europejską, która wydając zezwolenia będzie uwzględniała ocenę bezpieczeństwa przeprowadzaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Nowe rozporządzenie wprowadza również unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie Komisji. Tylko żywność objęta wykazem będzie mogła być wprowadzana na rynek Unii.

Rozporządzenie wprowadza również szybszy i bardziej proporcjonalny system oceny bezpieczeństwa tradycyjnej żywności z krajów trzecich (która w UE jest nowa). Aby uznać żywność za tradycyjną, powinna być ona spożywana w minimum jednym państwie trzecim od co najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie przez znaczącą liczbę osób. Jeżeli tradycyjna żywność będzie miała udowodnioną historię bezpiecznego stosowania i nie będzie zastrzeżeń dotyczących jej bezpieczeństwa ze strony państw członkowskich – tradycyjna żywność będzie mogła zostać wprowadzona na rynek na podstawie zgłoszenia wnioskodawcy.

 

____

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 – link pl i ang;
  • Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności – link pl i ang.