W dniu 17 listopada 2017 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (zobacz tutaj) pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem dostosowującym polskie przepisy do wymogów Dyrektywy o ochronie niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

Zapowiadane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz kwalifikowania określonych zachowań jako naruszających tę tajemnicę. Zgodnie z założeniami Dyrektywy, poufne know-how będzie także łatwiej chronić w przypadku procesu sądowego.

Do przepisów o postępowaniu zabezpieczającym mają zostać wprowadzone przepisy szczególne, które znajdą zastosowanie wyłącznie w postępowaniach dotyczących czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Implementacja ma nastąpić przede wszystkim poprzez nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Według Rady Ministrów za przyjętym sposobem implementacji przemawia poszanowanie dla ponad 90-letniej tradycji traktowania w prawie polskim bezprawnego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa jako czynu nieuczciwej konkurencji. Nie bez znaczenia jest także okoliczność, że uregulowanie instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa w u.z.n.k. wpisuje się w założenia Dyrektywy – podkreśla bowiem znaczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dla rozwoju oraz utrzymania prawidłowej konkurencji na rynku (por. motywy 1, 2, 28 preambuły Dyrektyw).

Przy okazji nowelizacji przepisów warto byłoby nie ograniczać się jedynie do ścisłej implementacji Dyrektywy 2016/943, ale także rozważyć wprowadzenie innych rozwiązań funkcjonujących w unijnym systemie ochrony własności intelektualnej. Z punktu widzenia dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa zasadnym wydaje się wdrożenie np. instytucji roszczenia informacyjnego. Podmiot, którego tajemnica zostałaby naruszona mógłby żądać zobowiązania naruszyciela do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, np. informacji odnoszących się do liczby towarów wyprodukowanych i sprzedanych w wyniku wykradzenia cudzego know-how.

Na sam projekt ustawy transponującej Dyrektywę przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na pierwszą połowę 2018 r., a za jego opracowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

____

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • dyrektywa 2016/943 w sprawie w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) /link pl i ang/;
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O autorze

Absolwentka prawa, entuzjastka prawa własności intelektualnej, które – jej zdaniem – nie pozwala na nudę i rutynę, ponieważ każdy problem wymaga kreatywnego i indywidualnego podejścia. Sprawy, z którymi spotyka się na co dzień, łączą w sobie aspekty na pozór odległych od siebie dziedzin prawa, techniki i nauki, a to z kolei pozwala na ciągły rozwój zawodowy. Agata lubi wyzwania – dlatego lubi IP. Szczególnie interesuje się problematyką ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz znakami towarowymi.